igehirdetések
2019

Igehirdetés más évekből
2019 – 2018201720162015201420132012201120102009200820072006

2019. 4. 7. (Mályi) - Bírák könyve 7. rész 2. és 7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 7. rész 2. és 7. verse

2. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: A saját kezem szabadított meg engem!
7. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza!

 

2019. 4. 7. - Márk Evangéliuma 14. rész 1-2. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 14. rész 1-2. verse

1. Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
2. Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön.

 

2019. 4. 7. - Keresztelő – Szloboda József
 

 

2019. 3. 31. - Máté Evangéliuma 25. rész 31-32.verse – Kiss Gyöngyi

Máté Evangéliuma 25. rész 31-32.verse

31 Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.
32 Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

 

2019. 3. 24. - Apostolok Cselekedetei 8. rész 39. verse és a Filippibeliekhez írt levél 4. rész 4. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 39. verse

39. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.

 

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 4. verse

4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

 

 

2019. 3. 17. - Máté Evangéliuma 17. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 17. rész 19. verse

 

19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?

 

 

2019. 3. 10. - Péter Apostol II. levele 1. rész 3-4. verse – Szőgyényi-Kovács Henrietta

Péter Apostol II. levele 1. rész 3-4. verse

 

3 Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.
4 Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.

 

 

2019. 3. 3. - Királyok I. könyve 19. rész 1-8. verse – Szloboda József

Királyok I. könyve 19. rész 1-8. verse

 

1. És Akháb elbeszélé Jézabelnek mindazokat, a melyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel.
2. És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyig.
3. A mit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ő életére. És méne Beersebába, a mely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
4. Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
5. És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél.
6. És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
7. És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
8. És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
 

 

2019. 2. 24. -Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse – Szloboda József

Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse

 

1. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.

 

 

2019. 2. 17. - János Apostol I. levele 2. rész 15-17.verse – Kiss Gyöngyi

János Apostol I. levele 2. rész 15-17.verse

 

15. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.
16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.
17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

 

2019. 2. 10. - Mózes III. könyve 19. rész 1-2. verse – Szloboda József

Mózes III. könyve 19. rész 1-2. verse

1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

 

 

2019. 2. 3. - Textus: 2Tim 2, 4. és 1Tim 6,12. – Koroknai Tegez Ferenc

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 4. verse

4. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.

Timótheushoz írt I. levél 6. rész 12. verse

12. Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

 

2019. 1. 27. - Textus: 2Móz 17, 11. – Kiss Gyöngyi

Mózes II. könyve 17. rész 11. verse

11 És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb.

 

2019. 1. 20. - Textus: Dán 2, 21-22. – Szloboda Józef

Dániel próféta könyve 2. rész 21-22. verse

21. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.
22. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!

és a Apostolok Cselekedetei 22. rész 12-16. verse

12. Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,
13. Hozzám jöve és mellém állva monda nékem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem.
14. Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából.
15. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, a miket láttál és hallottál.
16. Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

2019. 1. 13. - Textus: Fil 4, 13. – Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 13. verse 

13 Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

és a Zsidókhoz írt levél 12. rész 1. verse

1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet …

2019. 1. 6. - Textus: 1Kir 9, 1-9. – Kiss Gyöngyi

Királyok I. könyve 9. rész 1-9. verse

1. És lőn, mikor elvégezte Salamon az Úr házának és a király házának építését, és mindent a mit kívánt és a mit akart építeni Salamon:
2. Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, a miként megjelent volt néki Gibeonban.
3. És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
4. És ha te előttem járándasz, a mint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, a mint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és végzésimet megtartándod;
5. Megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izráelen mindörökké, a mint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfiú az Izráel királyi székéből.
6. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt:
7. Kigyomlálom az Izráelt e föld színéről, a melyet nékik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt.
8. És bár e ház felséges, mégis a kik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal?
9. És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenöket, a ki az ő atyáikat kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak: ezért bocsátá ő reájok az Úr mind ezt a nyomorúságot.

2019. 1. 1. –Textus: Jer 29, 11. – Kiss Gyöngyi

Jeremiás próféta könyve 29. rész 11. verse

11. Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.